Pregătire profesională

 

Secţiunea 1


Titlul proiectului de act normativ

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Marcării şi reglementarea regimului metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România

Secţiunea a 2-a


Motivul emiterii actului normativ

1.Descrierea situaţiei actuale În temeiul art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a preluat de la Banca Naţională a României toate drepturile, responsabilităţile şi obligaţiile specifice activităţii de analiză şi marcare a metalelor preţioase şi de expertizare a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, dotarea tehnică existentă şi personalul de specialitate, prin înfiinţarea, în condiţiile reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 633/2003 s-a aprobat înfiinţarea pe lângă Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, în domeniul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase.Deşi conform H.G. nr.633/2003, activitatea a fost „înfiinţată pe lângă ANPC”, prin H.G. 748/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, aceasta a fost trecută „în cadrul ANPC” datorită schimbării formei de finanţare a autorităţii prin apariţia Ordonanţă de urgenţă nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului.Astfel, cele două acte normative conţin dispoziţii contrarii, ceea ce este în contradicţie cu normele de tehnică legislativă, instituite prin Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată.

2. Schimbări preconizate


Prin proiectul de act normativ se are în vedere reglementarea domeniului metalelor preţioase atât instituţional cât si legislativ. Modificările esenţiale propuse sunt:

1) înfiinţarea Oficiului Naţional al Marcării prin preluarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor Direcţiei de Metale Preţioase şi Pietre Preţioase

2) eliminarea autorizării operatorilor cu metale preţioase instituite prin OUG 190/2000 republicată, cu completările şi modificările ulterioare şi instituirea unui sistem nou de înregistrare.

3) instituirea obligativităţii informării specifice

4) instituirea unui sistem nou de marcare obligatorie a articolelor din metale preţioase.

5) Instituirea unui sistem de recunoaştere a altor mărci aparţinând altor state membre Uniunii Europene.

1) Prin înfiinţarea unei instituţii publice, cu personalitate juridică, se va crea un organism similar Oficiilor de Marcare din marea majoritate (cu patru excepţii) a ţărilor membre ale Uniunii Europene.De asemenea Oficiul va asigura continuitatea simbolului de încredere şi protecţie a consumatorilor oferit de marca statului.

2) Propunerea eliminării autorizării operatorilor cu metale preţioase este fundamentată prin mai multe motive cumulative. Dintre acestea, în Directiva Europenă nr.123/2006, punctul (54) prevede eliminarea sistemelor de autorizare instituite de stat în condiţiile în care o inspecţie a posteriori poate reglementa defectele serviciilor autorizate. În acest sens, autorizarea operatorilor cu metale preţioase poate fi interpretată ca o barieră comercială, cu o birocraţie inutilă de întocmire a unui dosar ce conţine o serie de acte inutile (exemplu: cazierul judiciar al administratorilor – niciun act normative nu prevede care ar fi îngrădirile de ordin judiciar ale administratorilor pentru care autorizaţia nu ar putea fi emisă, dar totuşi acest act este cerut pentru întocmirea dosarului), iar conform specificaţiilor din Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeana toate barierele comerciale trebuiesc înlăturate.

Pentru păstrarea evidenţelor operatorilor cu metale preţioase şi pietre preţioase se va institui un sistem de înregistrare a acestora, bazat pe o declaraţie.Prin Directiva 2004/96/CE publicată în Jurnalul Oficial L 301, a Comisiei din 27 septembrie 2004 de modificare a Directivei 76/769/CEE referitoare la restricţiile privind introducerea pe piaţă şi utilizarea nichelului la podoabele de tip “piercing”, în vederea adaptării anexei I a acesteia la progresul ethnic prevede că sunt permise pe piaţă bijuterii care sunt inserate în urechi perforate sau alte părţi perforate ale corpului uman doar dacă procentul de nichel eliberat din aceste podoabe cu tije este mai mic de 0,2 μg/cm2/ saptămână (limita de migrare).S-a dovedit ştiinţific că foarte multe persoane sunt alergice la nichel, element care este şi cancerigen. Statele Membre acordă o mare atenţie tuturor bijuteriilor cu conţinut de nichel în aliaj, nelimitându-se doar la cele tip “piercing”, realizând astfel protecţia sănătăţii consumatorului.Determinarea nichelului se poate face doar în laboratorul de analize chimice conform standardului EN1811:1998, adoptat de Asociaţia de Standardizare din România cu indicativul SR EN 1811:2002 Metodă de încercare de referinţă pentru eliberarea nichelului din produsele care sunt destinate să vină în contact direct şi prelungit cu pielea; Deasemenea, unele obiecte din argint provenind din Orientul Îndepărtat sunt acoperite (pentru design) cu cadmiu, care este de asemenea un element cancerigen care nu poate fi descoperit prin analiza la piatră. Prezenţa acestuia se poate determina prin analiză spectrală.

3) Instituirea obligativităţii informării specifice în ce îi priveşte pe operatorii cu metale preţioase şi pietre preţioase reprezintă una din reglementările noi pe care le propune prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă. Acestă informare va cuprinde descrieri specifice articolelor din metale preţioase cu/sau a pietrelor preţioase cu scopul de a proteja consumatorii şi de a oferi informaţii concludente acestora la achiziţionare.Obligativitatea emiterii unei declaraţii de conformitate pentru produsele comercializate este reglementată deja în art. 20 din Ordonanta nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, dar numai cu cerinţe generale care nu se aplică în totalitate articolelor din metale preţioase. Prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă propune o reglementare clară a informaţiilor ce vor fi trecute în declaraţiile de conformitate ale articolelor din metale preţioase sau pietrelor preţioase

4) Noul sistem de marcare a articolelor din metale preţioase propune existenţa a două mărci obligatorii pe fiecare articol vândut.

Aceste mărci vor fi: marca de responsabilitate a operatorului economic care pune pe piaţă bunul pentru prima oară, si marca naţională a statului, respectiv verificarea acestor obiecte de către Oficiul Naţional de Marcare.Modificarea sistemului actual, în care marca de garanţie proprie (aplicată de producători, importatori şi vanzători) pusă alături de marca de titlu (aplicată de producători) erau suficiente pentru comercializarea legală a articolelor din metale preţioase s-a dovedit un sistem ineficient, care in locul rezolvării unor probleme legate de rapiditatea introducerii obiectelor pe piaţă, a generat altele mult mai grave cu privire la marcarea necorespunzătoare a articolelor şi chiar la discriminarea operatorilor economici. De altfel, nefiind necesar să mai subliniem interesul economic al acestora privitor la marcarea articolelor din metale preţioase, au fost înregistrate mai multe cazuri de abuz referitor la marcarea sub titlu şi la marcarea între operatori economici. Legislaţia actuală nici nu prevede drept contravenţii o multitudine de fenomene abuziveîntâlnite pe piaţă precum:- marcarea cu marca de garanţie proprie a articolelor unui alt operator economic.- marcarea cu marca de garanţie proprie a unui angajat după ce acesta a finalizat raporturile de muncă cu operatorul economic sub care a fost înregistrat.- marcarea greşită cu marca de garanţie proprie (exemplu: aplicarea mărcii pentru argint pe obiecte din aur)Controalele tematice ale ANPC din anii 2005, 2006 şi 2007 arată o denaturare îngrijorătoare a domeniului metalelor preţioase, de când marcarea a fost delegată operatorilor economici. Astfel, în 2005 au fost înregistrate abateri de la prevederile legale la 44% din cei 749 de operatori economici controlaţi. În anul 2006, acest procent a crescut la 61,17% la numai 425 de operatori economici controlaţi. În 2007 dintre 869 de operatori controlaţi la 63,63 % dintre aceştia s-au depistat abateri de la prevederile legale. Trebuie menţionat că datorită preţurilor ridicate ale acestor tipuri de produse în special, comerţul fără respectarea prevederile legale oferă oportunitatea realizării de mari fraude în detrimentul bugetului consumatorilor şi al bugetului de stat.

01020304050607080901002005 2006 2007% Operatori cu abateri

Soluţia propusă de prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă pentru diminuarea acestor cifre îngrijorătoare, este marcarea pe de-o parte cu o marcă de responsabilitate uşor de urmărit şi care din punct de vedere juridic va reprezenta o garanţie în timp a operatorului care pune articlolul pe piaţă, alături de marca statului. Întrucât comercializarea nu va fi permisă fără existenţa ambelor mărci, ONM poate urmări respectarea marcării cu marca de responsabilitate, evitându-se astfel pe de-o parte comercializarea de obiecte nemarcate şi pe de altă parte asigurându-se că obiectele găsite ulterior pe piaţă ca fiind contrafăcute sau neconforme nu sunt „ale nimănui” sau „nu ştim ale cui”. Marca de garanţie proprie devine marcă de responsabilitate, în sensul asumării proprietăţii şi responsabilităţii pentru articolele comercializate. Acest lucru va preveni delegarea responsabilităţii prin marcarea articolelor altui operator economic.

5) Instituirea unui sistem de recunoaştere a altor mărci naţionale aparţinând altor state membre Uniunii Europene.Parlamentul European şi Consiliul urmează să adopte un Regulament prin care sunt stabilite proceduri legate de aplicarea anumitor reguli tehnice naţionale pentru produsele legal comercializate într-un alt Stat Membru. Proiectul de Regulament are drept scop libera circulaţie a produselor şi serviciilor pe piaţă comunitară, şi interzicerea restricţionării punerii pe piaţa autohtonă a metalelor preţioase provenind dintr-un alt Stat Membru. Regulamentul urmează să se aplice unor produse pentru care nu există o armonizare legislativă la nivel comunitar, inclusiv metalelor preţioase şi pietrelor preţioase. Până la existenţa unui sistem universalvalabil şi unitar de marcare a metalelor preţioase, o mare parte din Oficiile de Marcare ale statelor membreau convenit recunoaşterea mărcilor echivalente printr-o procedură de autorizare preliminară a Oficiilor deMarcare ale căror mărci urmează a fi recunoscute.Prin reglementarea propusă, mărcile naţionale ale altor state membre vor putea fi acceptate ca fiindlegale după o investigare a sistemelor de marcare existente în statele respective şi o evaluare a acestora cafiind echivalente cu sistemul naţional de marcare. Aceleaşi tip de investigaţii vor fi realizate şi în cazulRomâniei, de către Ofiicile de Marcare ale altor state membre în vederea recunoaşterii mărcii naţionaleromâne.

Secţiunea a 3-a

Impactul macro – economic

1. Impactul asupra mediului de afaceri Adoptarea prezentului proiect de act normativ, va diminua comercializarea produselor cu titluriinferioare, a produselor falsificate, protejând astfel producătorii care se pot înşela achiziţionând obiecte deacest fel. Comercianţii vor beneficia de certitudinea calităţii produselor provenite de la furnizor, asigurândconsumatorilor o informare corectă, completă şi precisă asupra caracteristicilor produselor pe care le vând,diminuându-se riscul de a fi sancţionaţi pentru înşelarea consumatorilor. Toţi importatorii vor putea obţineinformaţii relevante privind standardele de calitate ale furnizorilor străini în conformitate cu cerinţele pieţeicomune europene permiţând o analiză comparativă între calitatea declarată de furnizor şi calitatea reală aproduselor, evitând astfel achiziţionarea de produse sub titlul legal. În perspectiva recunoaşterii mărcii naţionale române de către alte state membre, producătorii internivor beneficia de o marcă capabilă să certifice standardele calitative ale produselor, la nivelul UniuniiEuropene şi nu numai. Întrucât costurile de marcare în România, sunt inferioare celor practicate în restulU.E. se poate discuta despre o reducere a costurilor de punere pe piaţa europeană.

2. Impactul social Adoptarea actului normativ contribui la asigurarea unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor înceea ce priveşte achiziţionarea produselor din metale preţioase şi pietre preţioase precum şi împotrivafraudelor şi înşelăciunilor.

3. Impactul asupra mediului înconjurător Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător.Secţiunea a 4-aImpactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, câtşi pe termen lung (5 ani). Prezentul proiect de act normativ nu va avea un impact financiar asupra bugetului generalconsolidat.Implementarea actului normativ se va face din fiananţe proprii ale ONM.

Secţiunea a 5-a


Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare1. Proiecte de acte normative suplimentarea.

Acte normative care se modifică:


1. Ordonanţă de urgenţă nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatuluide lucru al Guvernului, Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 270 din 23/04/2007.

2. Hotărârea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor, Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 480 din 18/07/20073. Hotărârea Guvernului nr. 1856/2006 pentru aplicarea sistemului de certificare pentru ProcesulKimberley privind comerţul internaţional cu diamante brute, Publicată în Monitorul Oficial al României,Partea I nr. 1034 din 27/12/20064. Hotărârea Guvernului nr. 760/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul deutilizare şi repartizare a sumelor provenite din fondul de stimulare de către Autoritatea Naţională pentruProtecţia Consumatorilor, Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 535 din 21/06/2006b.

Acte normative care se abrogă:

1. Ordonanţă de urgenţă nr. 190/2000 (r1) privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şipietrelor preţioase în România, Republicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 77 din 29/01/20042. Hotărârea Guvernului nr. 633/2003 privind înfiinţarea pe lângă Autoritatea Naţională pentruProtecţia Consumatorilor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, Publicată in MonitorulOficial, Partea I nr. 407 din 11/06/20033. Hotărârea de Guvern nr. 1344/2003 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă aGuvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cumodificările şi completările ulterioarec.

Acte normative necesar a fi elaborate: Norme metodologice de aplicare.

2. Compatibilitate proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie Proiectul de act normativ nu transpune şi nici nu implementează un act comunitar.

3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente Prezentul proiect de act normativ respectă standardele europene în ceea ce priveşte elaborarea actelornormative la nivelul Uniunii Europene.

4. Evaluarea conformităţii Prezentul proiect de act normativ este elaborate în conformitate cu legislaţia europeană.

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente. Prezentul proiect de act normativ nu face referire la niciun document internaţional din care să decurgăangajamente.
 

Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de cercetareşi alte organisme implicate
2. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul deact normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţieipublice locale la elaborarea proiectelor de acte normative. Este necesar avizul Băncii Naţionale a României
5. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ
 

Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind eleborareaşi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ Informarea a fost realizată conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţiapublică

Secţiunea a 8-a


Măsuri de implementare

1. Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţieipublice centrale şi/sau locale-înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea instituţiilor existente
.
Funcţiile de supraveghere/punere în aplicare a proiectului vor fi indeplinite de Autoritatea Naţionalăpentru Protecţia Consumatorilor.Ordonanţă de Urgenţăprivind reglementarea regimului metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România şi înfiinţarea,organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Marcare În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptăprezenta ordonanţă de urgenţă.Propunerea eliminării autorizării operatorilor cu metale preţioase este fundamentată prin maimulte motive cumulative. Dintre acestea, în Directiva Europenă nr.123/2006, punctul (54) prevedeeliminarea sistemelor de autorizare instituite de stat în condiţiile în care o inspecţie a posteriori poatereglementa defectele serviciilor autorizate. În acest sens, autorizarea operatorilor cu metale preţioasepoate fi interpretată ca o barieră comercială, cu o birocraţie inutilă de întocmire a unui dosar ceconţine o serie de acte inutile (exemplu: cazierul judiciar al administratorilor – niciun act normativnu prevede care ar fi îngrădirile de ordin judiciar ale administratorilor pentru care autorizaţia nu arputea fi emisă, dar totuşi acest act este cerut pentru întocmirea dosarului), iar conform specificaţiilordin Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeana toate barierele comerciale trebuiescînlăturate.Prin Directiva 2004/96/CE publicată în Jurnalul Oficial L 301, a Comisiei din 27 septembrie2004 de modificare a Directivei 76/769/CEE referitoare la restricţiile privind introducerea pe piaţă şiutilizarea nichelului la podoabele de tip “piercing”, în vederea adaptării anexei I a acesteia laprogresul tehnic prevede că sunt permise pe piaţă bijuterii care sunt inserate în urechi perforate saualte părţi perforate ale corpului uman doar dacă procentul de nichel eliberat din aceste podoabe cutije este mai mic de 0,2 μg/cm2/saptămână (limita de migrare).S-a dovedit ştiinţific că foarte multe persoane sunt alergice la nichel, element care este şicancerigen. Statele Membre acordă o mare atenţie tuturor bijuteriilor cu conţinut de nichel în aliaj,nelimitându-se doar la cele tip “piercing”, realizând astfel protecţia sănătăţii consumatorului.Determinarea nichelului se poate face doar în laboratorul de analize chimice conform standarduluiEN 1811:1998, adoptat de Asociaţia de Standardizare din România cu indicativul SR EN 1811:2002Metodă de încercare de referinţă pentru eliberarea nichelului din produsele care sunt destinate săvină în contact direct şi prelungit cu pielea;Deasemenea, unele obiecte din argint provenind din Orientul Îndepărtat sunt acoperite(pentru design) cu cadmiu, care este de asemenea un element cancerigen care nu poate fi descoperitprin analiza la piatră. Prezenţa acestuia se poate determina prin analiză spectrală.

CAPITOLUL I

 

Dispoziţii generale


Art. 1. 
Prezenta Ordonanţă de urgenţă reglementează regimul metalelor preţioase şi al pietrelorpreţioase în România şi stabileşte înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Marcare, înconformitate cu sarcinile ce revin României în urma aderării la Uniunea Europeană.

Art. 2. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos, au următoarelesemnificaţii:

a) metale preţioase – aurul, argintul, platina şi paladiul aflate în stare pură sau de aliaj cu cel puţin 10%metal preţios;

b) pietre preţioase – diamantele naturale, corindonul natural (rubin şi safir), berilul natural (smarald,acvamarin, morganit, bixbit, goshenit, heliodor şi maxix) şi perlele naturale; regimul pietrelorpreţioase se extinde şi asupra gemelor aşa cum sunt ele definite de prezenta ordonanţă de urgenţă;

c) geme – pietre naturale scumpe; listele gemelor se vor publica în anexele normelor de aplicare aleprezentei ordonanţe de urgenţă;

d) articole din metale preţioase – obiecte din metale preţioase care conţin cel puţin titlul minim legal şiobiecte mixte care conţin componente din metale preţioase, unde cel puţin unul din acestecomponente are cel puţin titlul minim legal de metal preţios;

e) articole acoperite cu metal preţios - obiecte din alte metale decât cele preţioase sau care nu conţincel puţin titlul minim legal de metal preţios, peste care este depus unul sau mai multe straturi demetal preţios în grosime totală de cel puţin 5 micrometri în cazul în care metalul preţios folosit esteaur, platină sau paladiu şi de cel puţin 10 micrometri în cazul în care metalul preţios folosit esteargintul;

f) titlu – conţinutul de metal preţios dintr-un aliaj, exprimat prin părţi la mie;

g) titlu prescris – conţinutul de metal preţios, pretins de producător prin aplicarea unei mărci sauinscripţii;

h) titlul minim legal – conţinutul minim de metal preţios dintr-un articol supus marcării;

i) marcare – operaţiunea de aplicare a unei mărci pe un articol din metal;

j) marcă – simbol convenţional aplicat pe un articol din metal;

k) poanson – instrument din oţel sau din alt metal dur (în formă de tijă cu vârful gravat în relief),purtător al mărcii care se aplică prin presare pe articolele din metale preţioase;

l) marca naţională a statului sau marca statului – marca oficială aplicată de către Oficiul Naţional de Marcare pe articolele din metal preţios, care certifică titlul legal de metal preţios al articolului, toatemărcile aplicate de Banca Naţională a României în perioada 1906 – 2004 şi mărcile aplicate deAutoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor până la intrarea în vigoare a prezenteiordonanţe de urgenţă;

m) marcă de responsabilitate – marca individualizată ce se aplică pe articolele supuse marcării, stabilită,înregistrată şi amprentată la Oficiul Naţional de Marcare, care identifică operatorul cu metalepreţioase; este considerată marcă de responsabilitate validă, marca de garanţie proprie stabilită,înregistrată şi amprentată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în perioada 2006– 2008;

n) marcă comercială – marcă distinctivă aplicată de producător sau de comerciant cu scopul de adeosebi în sens comercial, produsele sale de celelalte produse similare de pe piaţă;

o) amprentare – procedeu de imprimare a unei mărci pe un suport înregistrat în vederea catalogăriiacesteia şi utilizare în depistarea mărcilor false

p) toleranţă – deviere pozitivă sau negativă faţă de valoarea pretinsă a titlului, obţinută în urma analizeipractice a acestuia.

q) operator cu metale preţioase şi pietre preţioase – orice persoană juridică şi fizică autorizată carerealizează operaţiuni cu metale preţioase şi/sau pietre preţioase.

r) operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase – orice activitate cu metale preţioase şi pietrepreţioase ce constituie un act sau fapt de comerţ, cu scopul obţinerii unui profit.

s) comercializare – orice altă acţiune de a face disponibil, contra cost sau gratuit, a articolelor dinmetale preţioase, care nu constituie punere pe piaţă.

t) punere pe piaţă – acţiunea realizată de producători, importatori sau vânzători secundari, de a facedisponibil pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un articol, în vederea distribuirii sau utilizăriiacestuia.

u) vânzător secundar – operator economic care revinde articole din metale preţioase obţinute princontract de amanet sau de consignaţie.

v) marcă echivalentă – marcă naţională a altor state membre ale Uniunii Europene, recunoscută oficialca fiind legală pe teritoriul României.w) aur pentru investiţii - aurul achiziţionat de persoane fizice ori juridice sau de organismeinternaţionale, în scopul realizării unor plasamente de valoare. Aurul pentru investiţii cuprinde aurulsub formă de bare, lingouri sau plachete, având titlul minim de 995/1.000, precum şi sub forma demonede din aur, având titlul mai mare de/sau egal cu 900/1.000, cotate pe una dintre pieţele UniuniiEuropene. Operaţiunile cu aur pentru investiţii se realizează atât prin livrare fizică, cât şi prinoperaţiuni în conturi de metal preţios sau hârtii de valoare exprimate în aur, deţinute la bănci;

x) aur financiar - aurul achiziţionat în scopul constituirii unei rezerve şi folosit ca instrument deplasament. Aurul financiar cuprinde aurul sub formă de monede sau bare şi lingouri din aur, avândun titlu egal cu/sau mai mare de 995/1.000;

y) aur monetar - acea parte a aurului financiar utilizat ca activ, care este deţinut cu titlu de rezervăoficială de Banca Naţională a României. Aurul monetar se prezintă sub forma de monede cu titlulminim de 900/1.000, lingouri, precum şi bare standard cu titlul minim de 995/1.000;

CAPITOLUL II


Organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Marcare


Art. 3. La intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se aprobă înfiinţarea OficiuluiNaţional de Marcare, instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Autorităţii Naţionale pentruProtecţia Consumatorilor, cu sediul în Municipiul Bucureşti.

Art. 4.
 (1) Înfiinţarea are loc prin preluarea de către Oficiul Naţional de Marcare a Direcţiei MetalePreţioase şi Pietre Preţioase, direcţie ce funcţionează pe lângă Autoritatea Naţională pentru ProtecţiaConsumatorilor, împreună cu toate responsabilităţile şi obligaţiile specifice, dotarea şi personalul aferent.

(2) Activul şi pasivul Direcţiei Metale Preţioase şi Pietre Preţioase, trec la Oficiul Naţional de Marcare, pebază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe deurgenţă.

(3) În cazul în care veniturile Oficiului Naţional de Marcare nu sunt utilizate, integral sau parţial, sumaneutilizată va fi reportată automat pentru exerciţiul bugetar următor.

Art. 5. Obiectul de activitate al Oficiului Naţional de Marcare constă în:

a) efectuarea operaţiunilor de marcare a articolelor din metale preţioase, în condiţiile legii;

b) efectuarea operaţiunilor de analiză şi expertizare a metalelor preţioase, a mărcilor şi a pietrelorpreţioase;

c) stabilirea şi aprobarea, conform legii, a mărcilor de responsabilitate, precum şi a condiţiilor deînregistrare şi amprentare a acestora

d) acordarea de consultanţă de specialitate şi organizarea de cursuri de pregătire şi perfecţionareprofesională, pe bază de tarife proprii, pentru persoanele fizice şi juridice interesate;

e) participarea cu specialişti din aparatul propriu, la controalele întreprinse de Autoritatea Naţionalăpentru Protecţia Consumatorilor, Poliţie sau alte organe de control competente, la operatorii cumetale preţioase şi pietre preţioase;

f) realizarea conceptelor de tipizate, materiale de presă, publicaţii, cărţi cu scop de popularizare şiinformare;

g) ţine evidenţa computerizată a operatorilor cu metale preţioase înregistraţi şi a mărcilor deresponsabilitate;

h) înregistrarea operatorilor cu metale preţioase;

i) analizează şi propune spre aprobare preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru ProtecţiaConsumatorilor, echivalarea mărcilor naţionale ale statelor membre Uniunii Europene, cu marca destat a României.

j) toate sarcinile şi obligaţiile specifice calităţii de membru al Asociaţiei Internaţionale a Oficiilor deMarcare.

Art. 6. (1) Finanţarea Oficiului Naţional de Marcare se realizează din venituri proprii

(2) Veniturile proprii se constituite din:

a) tarife percepute pentru marcarea articolelor din metale preţioase;

b) tarife percepute pentru activităţi de analiză şi expertizare a metalelor preţioase şi a pietrelorpreţioase;

c) tarife percepute pentru expertizarea mărcilor;

d) tarife percepute pentru organizarea de cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională pentrupersoanele fizice şi juridice interesate;

e) venituri provenite din vânzarea de tipizate, materiale de presă, publicaţii, cărţi ce constituieproprietatea intelectuală a Oficiului Naţional de Marcare;

f) donaţii şi sponsorizări;

g) orice alte tarife percepute pentru expertize şi servicii comandate de persoane fizice sau juridiceinteresate;

h) tarife percepute pentru înregistrarea şi amprentarea poansoanelor cu marca de responsabilitate;

i) proiecte de finanţare;

j) chirii;

k) dobânzi încasate, în condiţiile legii, la disponibilităţile băneşti şi la depozitele constituite dinveniturile prevăzute la lit. a) – i)(3) Cheltuielile curente şi de capital efectuate pentru realizarea Oficiului Naţional de Marcare se finanţeazăintegral din veniturile prevăzute la alin. (2);

Art. 7. Oficiul Naţional de Marcare, în calitate de instituţie publică şi organism neutru, va executaexpertizele în cazurile de litigiu privind articolele din metale preţioase, precum şi cu privire la autenticitateamărcilor.

Art. 8. 
Spaţiile deţinute de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - Direcţia MetalePreţioase şi Pietre Preţioase, în administrare sau în baza unor contracte de închiriere, în care DMPPP arecalitatea de locatar/chiriaş vor fi preluate de Oficiul Naţional de Marcare, păstrându-se calitatea contractualăpe perioada menţionată în contracte.

Art. 9. 
Salarizarea personalului Oficiului Naţional de Marcare se face prin negociere individuală între directorul general şi salariaţi, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 10. 
(1) Oficiul Naţional de Marcare are 20 filiale, structuri fără personalitate juridică, peteritoriul României.

(2) Desfiinţarea, înfiinţarea de filiale ale Oficiului Naţional de Marcare şi organizarea acestora seface prin decizie a consiliului de administraţie.

Art. 11. (1) Oficiul Naţional de Marcare va avea în dotare un număr de maximum 6 autoturismepentru sediul central din Bucureşti, cu un consum mediu lunar de carburant de 400 litri pentru fiecareautoturism.

(2) Nu se consideră depăşiri ale consumului normat, consumul care, la nivelul anului, se încadreazăîn cantitatea totală de combustibil normată, în raport cu numărul de autovehicule aprobate.

Art. 12. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Oficiului Naţional de Marcare se aprobă anual, conformLegii 500/2002 privind finanţele publice.

Art. 13. 
(1) Execuţia de casă a bugetului de venituri şi de cheltuieli al Oficiului Naţional de Marcare,se realizează prin unităţile teritoriale ale Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică, conformprevederilor legislative în vigoare;

(2) Raportarea execuţiei de casă a bugetului de venituri şi de cheltuieli al Oficiului Naţional deMarcare, se efectuează în conformitate cu instrucţiunile emise de Ministerul Economiei şi FinanţelorPublice.

Art. 14.
 (1) Organigrama Oficiului Naţional de Marcare şi statul de funcţii se aprobă de cătreconsiliul de administraţie.

(2) Pentru efectuarea unor activităţi specifice, pot fi angajaţi, în condiţiile legii, pe perioadădeterminată, persoane din alte domenii de activitate, urmând ca activitatea acestora să fie remuneratăpotrivit articolul 9.

Art. 15. Expertizele şi serviciile comandate de persoanele fizice sau juridice interesate se execută deOficiul Naţional de Marcare, contra cost, pe baza unor tarife sau devize.

Art. 16. Constituie excepţie de la articolul 15 participarea cu specialişti în domeniul metalelorpreţioase şi al pietrelor preţioase, în cadrul controalelor întreprinse de instituţiile de stat cu atribuţiuni decontrol.

Art. 17. (1) Oficiul Naţional de Marcare poate să încheie acorduri de recunoaştere reciprocă amărcilor, cu oficiile omoloage din alte ţări.

(2) Procedura de recunoaştere a mărcilor echivalente, va fi stabilită prin normele metodologice deaplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

CAPITOLUL III


Conducerea Oficiului Naţional de Marcare


Art. 18. (1) Conducerea Oficiului Naţional de Marcare se asigură de către:a) consiliul de administraţie;b) directorul general

(2) Consiliul de administraţie este numit prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentruProtecţia Consumatorilor pe o perioadă de 5 ani şi este alcătuit din maximum 5 persoane.

(3) Preşedintele consiliului de administraţie este directorul general.

(4) Una şi aceeaşi persoană nu poate face parte concomitent din mai multe consilii de administraţiesau să participe la societăţi comerciale cu care Oficiul Naţional de Marcare întreţine relaţii economice sauare interese contrare.

Art. 19. În exercitarea atribuţiilor sale, consiliul de administraţie adoptă hotărârii cu votulmajorităţii membrilor acestuia.

Art. 20. 
Salarizarea directorului general şi indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie sestabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 21. 
Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul sauregulament de organizare şi funcţionare, având, în principal, următoarele atribuţii, răspunderi şi competenţe:

a) propune structura organizatorică şi funcţională a Oficiului Naţional de Marcare;

b) aprobă, potrivit competentelor stabilite prin lege, investiţiile ce urmează a fi realizate din fondurileproprii ale Oficiului, cu respectarea normelor legale în vigoare;

c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Oficiului de Marcare;

d) aprobă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere;

e) răspunde de administrarea legală şi eficientă a întregului patrimoniu;

f) aprobă structura de personal corespunzătoare necesităţilor activităţii, în limita alocaţiei bugetarestabilite cu această destinaţie;

g) iniţiază demersurile necesare aderării la convenţiile internaţionale în materie de metale preţioase şipietre preţioase;

h) stabileşte tarifele pentru activităţile de analiză, marcare, expertizare şi înregistrare ale OficiuluiNaţional de Marcare, ce vor fi aprobate prin ordin de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentruProtecţia Consumatorilor şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Pratea I, conformprevederilor legale în vigoare;

i) realizează numirea persoanelor de contact ale instituţiei cu privire la calitatea de AutoritateComunitară pentru implementarea Procesului Kimberley precum şi privind calitatea de membru alAsociaţiei Internaţionale a Oficiilor de Marcare;

j) aprobă normele interne de organizare şi funcţionare ale Oficiului Naţional de Marcare;

k) propune spre aprobare Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului, tiparulpentru marca statului;

l) propune modificări sau iniţiative legislative Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru ProtecţiaConsumatorului privind armonizarea legislaţiei naţionale cu reglementările în vigoare la nivelulUniunii Europene;

m) propune modificări sau iniţiative legislative Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru ProtecţiaConsumatorului privind recunoaşterea mărcilor altor state membre ale Uniunii Europene ca mărciechivalente pe teritoriul României.

Art. 22.
 Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe lună sau ori de câte orieste nevoie, la cererea preşedintelui sau a unei treimi din membrii săi.

Art. 23. 
Anual, consiliul de administraţie prezintă Autorităţii Naţionale pentru ProtecţiaConsumatorilor un raport asupra activităţii desfăşurate de Oficiul Naţional de Marcare în anul precedent şiasupra planului de activitate pentru anul în curs.

Art. 24. (1) Directorul general conduce activitatea curentă a Oficiului Naţional de Marcare şi oreprezintă în relaţiile cu persoane juridice sau fizice, cu organele publice, la reuniuni profesionale sauştiinţifice, interne şi internaţionale.

(2) Atribuţiile şi răspunderile directorului general vor fi incluse în regulamentul de organizare şifuncţionare al Oficiului Naţional de Marcare, aprobat de consiliul de administraţie.

CAPITOLUL IV


Drepturile şi obligaţiile operatorilor cu metale preţioase şi pietre preţioase


Art. 25. Persoanele juridice şi fizice pot efectua operaţiuni de vânzare, cumpărare şi tranzacţionarecu aur financiar numai prin intermediul băncilor autorizate de Banca Naţională a României sau, după caz,printr-o bancă autorizată pentru astfel de operaţiuni dintr-un stat membru al Uniunii Europene.

Art. 26. Operaţiunile cu aur monetar se efectuează în exclusivitate de Banca Naţională a României,conform statutului său de funcţionare.

Art. 27. 
Operatorii cu metale preţioase au dreptul de a se prezenta pentru marcarea articolelor dinmetale preţioase la Oficiul Naţional de Marcare, în condiţiile stabilite de normele de aplicare ale prezenteiordonanţe.

Art. 28.
 (1) Operatorii cu metale preţioase care pun pe piaţă articole din metale preţioase au dreptulde a avea poansoane cu marca proprie de responsabilitate.

(2) Modelul mărcii de responsabilitate va fi propus de către Oficiul Naţional de Marcare şi aprobat prinOrdin al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, ce se va publica in MonitorulOficial al României, Partea I.

(3) Alocarea mărcilor de responsabilitate se va face prin decizia directorului general al Oficiului Naţional deMarcare.

Art. 29.
 (1) Refuzul neîntemeiat, explicit sau tacit, al angajaţilor Oficiului Naţional de Marcare de aprimi obiectele din metale preţioase şi pietre preţioase în vederea marcării sau expertizării acestoraconstituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

(2) Împotriva refuzului prevăzut la aliniatul (1) se poate depune reclamaţie la conducerea Oficiului Naţionalde Marcare în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

(3) După cercetarea administrativă, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 30 zile de ladepunerea reclamaţiei.

(4) Dacă în urma răspunsului primit, persoana se consideră vătămată în drepturile sale, aceasta se poateadresa la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a căreirază teritorială se află sediul Oficiului Naţional de Marcare, în condiţiile Legii nr. 554/2004 Legeacontenciosului administrativ.

Art. 30. (1) Operatorii cu metale preţioase care deţin poansoane cu marcă de responsabilitate, auobligaţia de a le înregistra şi amprenta, înainte de folosire, la Oficiul Naţional de Marcare.

(2) Metodologia de stabilire, înregistrare şi amprentare a mărcilor de responsabilitate va fi publicată înnormele de aplicare ale prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 31. Operatorii cu metale preţioase care deţin poansoane cu marcă de responsabilitate auobligaţia de a marca numai articolele din metale preţioase pe care le pun pe piaţă în nume propriu şi pentrucare deţin documentaţia doveditoare a proprietăţii.

Art. 32. 
(1) Operatorii cu metale preţioase şi pietre preţioase au obligaţia să se înregistreze la OficiulNaţional de Marcare.

(2) Formularul şi procedura de înregistrare vor fi stabilite în normele de aplicare ale prezentei ordonanţe.

Art. 33. (1) Operatorii cu metale preţioase şi pietre preţioase au obligaţia de a informa consumatorii,corect, complet şi precis, cu privire la natura articolelor pe care le comercializează. Modul de informare cuprivire la metalele preţioase şi pietrele preţioase comercializate, va fi stabilit în normele de aplicare aleprezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Pot fi comercializate numai articolele din metale preţioase sau pietrele preţioase însoţite de uncertificat de calitate sau un document similar în care să ateste caracteristicile bunurilor comercializate.

CAPITOLUL V


Marcarea metalelor preţioase

Art. 34.
 (1) Pe teritoriul României, punerea pe piaţă a articolelor din metale preţioase se face numaidupă marcarea prealabilă a acestora cu marca statului şi cu marca de responsabilitate.

(2) Pe teritoriul României pot fi comercializate sau expuse spre comercializare doar articolele din metalepreţioase care au aplicate marca statului şi marca de responsabilitate a operatorului cu metale preţioase carepune pe piaţă, în sensul definit de prezenta ordonanţă de urgenţă, articolele din metale preţioase.

Art. 35 Sunt exceptate de la aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă următoarelearticole:

a) din metale preţioase:- articole destinate uzului industrial -catalizatori, site, creuzete, electrozi, pâlnii de filtrare, capsule, spatule,cochilii de turnare, cleşti de platină şi alte asemenea, ştiinţific -în cercetare, aparatură specifică de laboratorşi alte asemenea, medical -în stomatologie, chirurgie şi alte asemenea;- articole introduse pe teritoriul României pentru a fi expuse în cadrul expoziţiilor fără vânzare;- lingourile, plachetele, monedele şi medaliile;- metale preţioase prezentate sub formă de materii prime utilizate în producţia de articole din metalepreţioase;- articolele care sunt marcate corespunzător de un Oficiu de Marcare dintr-un alt stat membru al UniuniiEuropene, cu condiţia ca respectivele mărci să fie recunoscute ca mărci echivalente

b) din metale comune :- articolele din metal comun acoperite cu metal preţios.

Art. 36. Articolele din metale preţioase care sunt marcate numai cu marca de garanţie proprieînregistrată şi amprentată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi articolele dinmetale preţioase marcate numai cu marca de certificare stabilită de Autoritatea Naţională pentru ProtecţiaConsumatorilor, pot fi comercializate încă 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe deurgenţă.

Art. 37. Oficiul Naţional de Marcare este singura instituţie în măsură ca, pe teritoriul României, săaplice marca statului.

Art. 38.
 Marca statului este stabilită prin Ordin al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentruProtecţia Consumatorului la propunerea consiliului de administraţie al Oficiului Naţional de Marcare.

Art. 39. Titlurile legale pentru metalele preţioase vor fi stabilite în normele de aplicare ale prezenteiordonanţe de urgenţă.

Art. 40. La stabilirea titlului articolelor din metale preţioase nu se admit toleranţe negative.

Art. 41.
 (1) Anterior marcării cu marca statului, articolele din metale preţioase trebuie să fie supuseunei proceduri de analiză în vederea stabilirii titlului acestora.

(2) Articolele din metal preţios supuse marcării, al căror titlu stabilit în urma procedurii de analiză esteinferior titlului prescris, vor fi distruse

(3) Procedura de distrugere a articolelor menţionate la alin. (2) va fi stabilită în normele de aplicare aleprezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) În urma analizei articolelor din metal preţios, nu se va acorda nici o compensare pentru oricare daunăcauzată de intervenţia tehnică chimică sau fizică necesară sau pentru distrugerea articolelor din metalpreţios, care nu îndeplinesc condiţiile impuse de prevederile legale în vigoare.

(5) Împotriva deciziilor luate de personalul Oficiului Naţional de Marcare în timpul procedurii deanaliză şi marcare, nu se poate face contestaţie.

Art. 42. Procedurile de analiză şi marcare vor fi stabilite prin decizie a consiliului de administraţie alOficiului Naţional de Marcare.

CAPITOLUL VI


Evidenţa operaţiunilor cu metale preţioase şi cu pietre preţioase


Art. 43. – Operatorii cu metale preţioase şi pietre preţioase au obligaţia să asigure evidenţa strictă aoperaţiunilor.

Art. 44. (1) Operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase vor fi înregistrate la data produceriilor în registre speciale, numerotate, şnuruite, sigilate şi înregistrate la organul fiscal în raza căruia îşi areadresa/sediul social declarat operatorul cu metale preţioase şi pietre preţioase. Fiecare punct de lucru sausediu secundar al operatorului cu metale preţioase şi pietre preţioase, va avea câte un registru, care va fiutilizat exclusiv pentru acea adresă, respectiv sediu.

(2) Modelul şi conţinutul registrului de evidenţă vor fi aprobate prin ordin al ministrului economieişi finanţelor, ce se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 45. Operatorii cu metale preţioase şi pietre preţioase au obligaţia să pună la dispoziţie organelorabilitate toate documentele şi evidenţele solicitate de acestea.

Art. 46.
 (1) Controlul evidenţei operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase se exercită decătre organele abilitate ale Ministerului Economiei şi Finanţelor.

(2) Controlul operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase se exercită de către organeleabilitate ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

CAPITOLUL VII


Controlul marcării şi mărcilor


Art. 47. Controlul marcării articolelor din metale preţioase, precum şi controlul mărcilor se vorefectua de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor împreună cu specialişti ai OficiuluiNaţional de Marcare.

Art. 48. În desfăşurarea activităţii sale Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor estesingura instituţie în măsură ca pe teritoriul României să constate şi să sancţioneze abaterile contravenţionalede la prevederile legale referitoare la marcarea metalelor preţioase.

Art. 49. (1) În desfăşurarea activităţii sale, Oficiul Naţional de Marcare este responsabil cu reţinereaarticolelor, din metale preţioase sau nu, care au aplicate mărci false precum şi a poansoanelor falsificate, pebaza de proces verbal. Totodată vor fi sesizate organele de urmărire penală iar obiectele reţinute vor fipredate acestora, ca probe.

(2) Oficiul Naţional de Marcare va oferi şi altor instituţii de stat cu atribuţii de control interesate,sprijinul logistic pentru identificarea mărcilor de responsabilitate.

CAPITOLUL VIII


Sancţiuni


Art. 50. Nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspundereacontravenţională, civilă sau penală, după caz.

Art. 51. (1) Constituie infracţiune şi este pedepsită conform legii penale în vigoare, legislaţieiprivind dreptul de autor şi drepturile conexe, următoarele:a) falsificarea unui poanson sau a unei mărci;b) aplicarea unei mărci false;c) aplicarea unei mărci de responsabilitate neînregistrate sau neamprentate la Oficiul Naţional deMarcare;d) îndepărtarea unei mărci de pe un articol din metal preţios cu scopul de a o transpune pe un alt articol(din metal preţios sau nu) sau de a o lipi pe un alt articol (din metal preţios sau nu);e) deţinerea cu ştiinţă şi fără autoritate sau motivaţie concludentă a unui poanson falsificat sau a uneimărci false;f) deţinerea cu ştiinţă şi fără autoritate de articole (din metal preţios sau nu) care au aplicate mărcifalse.

Art. 52. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei şi cu măsuraconfiscării bunurilor ce fac obiectul contravenţiei, nerespectarea prevederilor art. 25 si art. 26.

Art. 53. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 la 5.000 lei, nerespectareaprevederilor art. 30 – alin. (1), art. 31, art. 32 – alin. (1) şi art. 33.

Art. 54. 
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei, precum şicu măsura confiscării bunurilor ce fac obiectul contravenţiei, comercializarea articolelor din metalepreţioase cu nerespectarea dispoziţiilor art. 34, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 36 din prezentaordonanţă de urgenţă .

Art. 55. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei şi cu măsuraconfiscării bunurilor ce fac obiectul contravenţiei, comercializarea articolelor din metale preţioase cunerespectarea dispoziţiilor art. 43, art. 44 si art. 45.

Art. 56.
 Contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se constată şi se sancţionează depersonalul cu atribuţii de control al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, al MinisteruluiEconomiei şi Finanţelor şi al Ministerului Administraţiei, Internelor şi Reformei Administrative, iar în cazuloperaţiunilor cu aur financiar, de către personalul cu atribuţii de control al Băncii Naţionale a României.

Art. 57.
 Prevederile din prezenta ordonanţă de urgenţă referitoare la contravenţii se completează cuprevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legeanr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL IX


Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 58.
 (1) Articolele din metale preţioase şi pietrele preţioase considerate bunuri fără stăpân,precum şi cele ridicate în vederea confiscării sau confiscate în condiţiile prevăzute de lege, se depun launităţile de trezorerie ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, de către autorităţile statului abilitate în acestsens, potrivit procedurilor aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.

(2) Procedura de manipulare şi depozitare a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase aflate la unităţilede trezorerie, se vor stabili prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.

(3) Valorificarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase se face în condiţiile Ordonanţei Guvernuluinr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, înproprietatea privată a statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 59. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin preluare abuzivă se înţelege preluareaefectuată în baza următoarelor acte normative:

a) Legea nr. 638/1946 pentru controlul producţiei, prelucrării şi circulaţiei metalelor preţioase;

b) Legea nr. 284/1947 pentru cedarea către Banca Naţională a României a aurului, valutelor efective şi altormijloace de plată străine;

c) Decretul nr. 83/1949 pentru completarea unor dispoziţiuni din Legea nr. 187/1945;

d) Decretul nr. 111/1951 privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscării,confiscate, fără moştenitori sau fără stăpân, precum şi a unor bunuri care nu mai folosesc instituţiilorbugetare;

e) Decretul nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plată străine, metalelor preţioase şi pietrelorpreţioase;

f) Decretul nr. 302/1965 privind unele măsuri referitoare la obiectele confecţionate din metale preţioase, lametalele şi pietrele preţioase;

g) Decretul nr. 244/1978 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase.

Art. 60. (1) Persoanele fizice şi juridice ale căror articole din metale preţioase şi pietre preţioase aufost preluate abuziv, cu încălcarea reglementărilor în vigoare, între anii 1946 şi 1989, pot solicita restituireaacestora instanţelor de judecată în raza cărora domiciliază sau îşi au reşedinţa sau sediul, până la data de 31decembrie 2009.

(2) În cazul metalelor preţioase şi al pietrelor preţioase preluate abuziv şi care nu se mai regăsesc fizic,fiind valorificate, Banca Naţională a României va acorda despăgubiri în condiţiile şi în limitele stabilite prinnormele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) De prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază şi moştenitorii persoanelor fizice,respectiv succesorii de drept ai persoanelor juridice îndreptăţite.

(4) Banca Naţională a României recuperează de la Ministerul Economiei şi Finanţelor sumelereprezentând contravaloarea obiectelor din metale preţioase şi pietre preţioase restituite în natură,despăgubirile acordate persoanelor îndreptăţite şi cheltuielile determinate de obţinerea şi punerea înexecutare a hotărârilor judecătoreşti, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare aprevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(5) Cererile şi acţiunile în justiţie, legate de aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), sunt scutite de taxă detimbru.

Art. 61. 
(1) Metalele preţioase şi pietrele preţioase aflate în inventarul Băncii Naţionale a Românieise valorifică, potrivit procedurii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe deurgenţă.(2) Ministerul Economiei şi Finanţelor va emite, în termen de 60 de zile de la data publicării prezenteiordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme de aplicare a acesteia, aprobate prinhotărâre a Guvernului.
 

Art. 62. Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare in termen de 30 de zile de la data publicăriiîn Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 63. 
Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele acte normative semodifică după cum urmează:I. Ordonanţă de urgenţă nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatuluide lucru al Guvernului, Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 270 din 23/04/2007,aprobată cu modificări prin Legea nr.99/2008, se modifică după cum urmează:

1. La art.19 alineatul (2) va avea următorul cuprins:„(2) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetulMinisterului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.”II. Hotărârea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentruProtecţia Consumatorilor, Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 480 din 23/04/2007, cumodificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La art. 1 alineatul (3) va avea următorul cuprins:„(3) Finanţarea Autorităţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului pentru ÎntreprinderiMici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.”

2. La art. 2, alineatul (2), punctele 4 şi 5 se abrogă.

3. La art. 3, alineatul (1), punctele 24, 25 şi 26 se abrogă.

4. La art. 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:„(1) Autoritatea are în subordine 12 inspectorate regionale pentru protecţia consumatorilor, ca entităţi cupersonalitate juridică, a căror structură organizatorică include oficiile judeţene pentru protecţiaconsumatorilor şi Oficiul pentru protecţia consumatorilor al municipiului Bucureşti, ca entităţi fărăpersonalitate juridică. În subordinea Autorităţii se află ca instituţii cu personalitate juridică şi CentrulNaţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor „Larex” Bucureşti precum şi Oficiul Naţional deMarcare. Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor„Larex” Bucureşti se stabilesc prin hotărâre a guvernului. Entităţile cu personalitate juridică din subordineaAutorităţii sunt prevăzute în anexa nr. 2.”

5. La art. 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:„(3) Numărul maxim de posturi în aparatul central al Autorităţii este de 77, exclusiv demnitarii.

6. La art. 8 alineatul (3) se abrogă.

7. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr.1 la prezenta ordonanţă de urgenţă.8. Anexa nr. 2, punctul II, se modifică şi va avea următorul cuprins:„II. Instituţii finanţate din venituri proprii1. Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor „Larex” Bucureşti2. Oficiul Naţional de Marcare”III. Hotărârea Guvernului nr. 1856/2006 pentru aplicarea sistemului de certificare pentru ProcesulKimberley privind comerţul internaţional cu diamante brute, Publicată în Monitorul Oficial al României,Partea I nr. 1034 din 27/12/2006, se modifică după cum urmează:1. În tot cuprinsul hotărârii sintagma "Direcţia Metale Preţioase şi Pietre Preţioase" se înlocuieşte cusintagma "Oficiul Naţional de Marcare".

Art. 65. Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele acte normative seabrogă:1) Ordonanţa de Urgenţă 190/2000 (r1), privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şipietrelor preţioase în România, Republicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 77 din 29/01/2004, cumodificările şi completările ulterioare.2) Hotărârea de Guvern nr. 1344/2003 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă aGuvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cumodificările şi completările ulterioare.3). Hotărârea de Guvern nr. 633/2000 privind înfiinţarea pe lângă Autoritatea Naţională pentruProtecţia Consumatorilor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii cu modificările şicompletările ulterioare.4). Orice alte dispoziţii contrare.

Copyright © 2009-2016 MetalePretioase