Autorizare

DOCUMENTELE NECESARE IN VEDREA OBTINERII AUTORIZATIEI PENTRU EFECTUAREA DE OPERATIUNI CU METALE PRETIOASE SI PIETRE PRETIOASE

Documentele necesare in vederea autorizarii sunt cele prevazute de art. 10 - 12 din Normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1344/2003, care au urmatorul continut:

"Art. 10.- Cererea de autorizare se face pe formular tip, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 11.- La cererea de autorizare adresată Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, persoana fizică trebuie să anexeze:

a) copia actului de identitate;

b) cazierul judiciar;

c) avizul eliberat de organizaţiile patronale legal constituite, care să ateste că sediile secundare sunt organizate şi dotate corespunzător specificaţiilor operaţiunilor desfăşurate şi, după caz, că personalul utilizat este calificat profesional în domeniu;

d) dovada achitării taxelor de autorizare.

Art. 12.- La cererea de autorizare adresată Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, persoana juridică trebuie să anexeze:

a) copia certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului unic de înregistrare sau a altui document echivalent stabilit prin actele normative în vigoare;

b) certificatul de cazier judiciar al administratorilor sau conducătorilor;

c) declaraţia pe propria răspundere a persoanei autorizate de către persoana juridică să semneze cererea, prin care se atestă că datele prevăzute în aceasta şi în documentele anexate corespund realităţii şi că are la cunoştinţă că falsul în declaraţii se pedepseşte potrivit legii penale;

d) avizul eliberat de organizaţiile patronale legal constituite, care să ateste că sediile secundare sunt organizate şi dotate corespunzător specificaţiilor operaţiunilor desfăşurate şi, după caz, că personalul utilizat este calificat în domeniu;

e) copia certificată pentru conformitate cu originalul a statutului de funcţionare a societăţii comerciale şi, după caz, a actelor modificatoare ale acestuia, din care să rezulte că desfăşoară activităţi cu metale preţioase şi cu pietre preţioase;

f) dovada achitării taxelor de autorizare."

Dosarul se poate depune personal sau prin posta la:

- Comisariatele Judetene pentru Protectia Consumatorilor si cel al Mun. Bucuresti ;
-  Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor: Bb. Aviatorilor nr.72, sector1 Bucuresti sau la Directia Generala Metale Pretioase, Pietre Pretioase si Proces Kimberley, Bucuresti, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 30,      sector 5,
 Tel: 021-318.46.35; Fax: 021-325.34.62 

Daca dosarul se depune personal se poate obtine si o adeverinta temporara care tine loc de autorizatie pana la eliberarea acesteia in original.

DOCUMENTE NECESARE IN VEDEREA INREGISTRARII CASELOR DE AMANET IN REGISTRUL DE EVIDENTA AL B.N.R.-ului
 
1. Cererea de inscriere in Registrul de evidenta (download);
2. Declaratia pe propria raspundere completata si semnata de fiecare conducator (download);
3. Copie de pe actul de identitate pentru fiecare dintre conducatori, a carei conformitate cu originalul va fi certificata de posesorul actului de identitate;
4. Copia actului constitutiv - semnata, stampilata comform cu originalul;
5. Copia certificatului de inmatriculare – semnata, stampilata conform cu originalul;
6. Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului.

Dosarul se va depune prin posta la:
BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Str. Lipscani nr. 25, 030031
Sector 3
Bucuresti
Telefon: 021/312 7195; 315 8318 Fax: 021/312 6261

Copyright © 2009-2016 MetalePretioase